ALGEMENE VOORWAARDEN Marcel perier 

 

  Definities 1. Marcel perier: Marcel perier Elektrotechniek, gevestigd te Harskamp onder KvK nr. 66698707. 2. Klant: degene met wie Marcel perier een overeenkomst is aangegaan. 3. Partijen: Marcel perier en klant samen. 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.  Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Marcel perier.   2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.   Prijzen 1. Alle prijzen die Marcel perier hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 2. Alle prijzen op die Marcel perier hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Marcel perier te allen tijde wijzigen.  3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Marcel perier niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Marcel perier vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Marcel perier, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Marcel perier een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 8. Marcel perier is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Marcel perier de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 11. Marcel perier heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Marcel perier prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 

13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Marcel perier op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.   Betalingen en betalingstermijn   Producten worden direct afgerekend in de winkel.     Gevolgen niet tijdig betalen 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Marcel perier gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Marcel perier.  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Marcel perier zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Marcel perier op de klant onmiddellijk opeisbaar.  6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Marcel perier, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Marcel perier te betalen.    Recht van reclame  1. Zodra de klant in verzuim is, is Marcel perier gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 2. Marcel perier roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Marcel perier, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.   Opschortingsrecht   Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.     Retentierecht  1. Marcel perier kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Marcel perier heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.  

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Marcel perier. 3. Marcel perier is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.   Verrekening   Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Marcel perier te verrekenen met een vordering op Marcel perier.      Eigendomsvoorbehoud  1. Marcel perier blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Marcel perier op grond van wat voor met Marcel perier gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 2. Tot die tijd kan Marcel perier zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.  4. Indien Marcel perier een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Marcel perier het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.    Levering   1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2. Levering vindt plaats bij Marcel perier, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.  4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Marcel perier het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.  5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Marcel perier kan tegenwerpen.   Levertijd  1. De door Marcel perier opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Marcel perier. 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Marcel perier niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.    

Feitelijke levering   De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.   

 

Transportkosten    Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.     Verpakking en verzending 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Marcel perier niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Marcel perier, bij gebreke waarvan Marcel perier niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.    Verzekering 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst o zaken van Marcel perier die bij  de klant aanwezig zijn o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd   2. De klant geeft op eerste verzoek van Marcel perier de polis van deze verzekeringen ter inzage. 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.     Bewaring  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.   Montage/Installatie   Hoewel Marcel perier zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.     

Garantie 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Marcel perier enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.  2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.  3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  

 

Ruilen  1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: · ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur · het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes · het product is nog niet gebruikt 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.     Uitvoering van de overeenkomst  1. Marcel perier voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  2. Marcel perier heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Marcel perier tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Marcel perier tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.     Informatieverstrekking door de klant  1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Marcel perier.   2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.  3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Marcel perier de betreffende bescheiden.  

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Marcel perierredelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.   Duur van de overeenkomst  1. 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege. 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Marcel perier schriftelijk in gebreke stellen.    Vrijwaring   De klant vrijwaart Marcel perier tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Marcel perier geleverde producten en/of diensten.      Klachten 1. De klant dient een door Marcel perier geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Marcel perier daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  3. Consumenten dienen Marcel perier uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Marcel perier in staat is hierop adequaat te reageren.  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Marcel perier gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.   Ingebrekestelling 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Marcel perier. 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Marcel perier ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.    Hoofdelijke aansprakelijkheid klant   

Als Marcel perier een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Marcel perier verschuldigd zijn.  

 

  Aansprakelijkheid Marcel perier 1. Marcel perier is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.   2. Indien Marcel perier aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 3. Marcel perier is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 4. Indien Marcel perier aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.   Vervaltermijn   Elk recht van de klant op schadevergoeding van Marcel perier vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

  Recht op ontbinding 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Marcel perier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Marcel perier niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Marcel perier in verzuim is.  3. Marcel perier heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Marcel perier kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

 

Overmacht 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Marcel perier in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Marcel perier kan worden toegerekend in een van de wil van Marcel perier onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant 

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Marcel perier kan worden verlangd.  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Marcel perier 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Marcel perier er weer aan kan voldoen.  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  5. Marcel perier is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.   Wijziging algemene voorwaarden 1. Marcel perier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Marcel perier zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.    Overgang van rechten 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Marcel perier.  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.    Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Marcel perier bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Marcel perier is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

Opgesteld op 01 juni 2019.